جنده ادای تنگارو واسه ما در نیار

8.6K

خابوندمش رو قالی ,همش میگفت تف بزن تف بزن .کیرم و تا ته کرده بودم توش و تلمبه میزدم ,جنده ادای تنگارو در میاورد واسه من کوسش درد میکرد نمیدونم چری .چری کوس درد دشت ؟؟؟ حتمن خیلی داده بوده از شکم خابوندمش مش گوه بود خاک تو سر فقط یه سوراخ بود حیف پول جنده.با کوس پاره دردناکش