لیس به کص,چوچولشو میک محکم زدم

3.7K

جنده تر از اون

خیلی خوشم نمی یومد کسی رو از راه بدر کنم برا همین دنبال دخترایی بودم که خودشون پایه ان یه نازنین نامی تو کلاسمون بود که خیلی قد بلند خوشگل بودو مدل عروس، جنده تر از خودشم خود جندش بود رفتم کنارش نشستم از خودم در اوردم که با دوست پسرم سکس کردم و مو به مو ماجرای سکس رو براش تعریف کردم حتی گفتم که یکم سرما خورده بود و وسط این که داشت زبونشو میکرد زیر کلیتوریس یا همون چوچولم دماغشو کشید بالا اینو که گفتم مطمعن شد واقعی دارم می گم دیگه تو حال خودش نبود بد حشری شده بود منم می دیدم هم محو حرفامه هم حشری یه جاهایشو عملی توضیح می دادم مثلاً سینه هامو می مالیدم یا دستمو می کشیدم روی پاهاش و چون زنگ ناهار بود و همه رفته بودن بیرون کلاس خالی بود و راحت بودیم وقتی دیدم هیچ مقاومتی نمی کنه در مقابل حرکتام دستشو گرفتم بردم به گوشه پرت کلاس بهش گفتم می خوای عملی نشونت بدم اونم مقاومتی نکرد جنده تر از اون حرفا بود که بخواد مقاومت کنه 

چوچولشو می لرزوندم

 آروم آروم دکمه و زیپ شلوارشو باز کردم و انگشت دستمو نامنظم کشیدم زیر شکمش که شکمش و تو بیرون دادو نفس عمیق کشید بعد شلوارشو آروم آروم در اوردم و دستامو دو طرف کمرش گرفتم و از روی شرت یه لیس به کصش زدم که صدای آهش بلند شد دستمو کردم توی شرتشو چوچولشو یکم لرزوندم که خودش پیش قدم شدو شرتشو پاین داد هلش دادم سمت دیوار و پایین کمرشو دادم جلو تا بتونم بخورمش اول یه لیس کلی به کص و کون بی مو و سفید صورتیش کشیدم از قبل می دونستم که لیزر کرده و مویی نداره بعد چوچولشو یه میک محکم زدم و قبل از این که چوچولش برگرده به حالت اولیش زبونمو کردم زیر چوچولش و چرخوندم زبونمو دایره وار می کشیدم اطراف سوراخ کوصش و اون مثل مار به خودش می پیچید بعد رفتم سراغ سوراخ کونش انگشت فاکمو کردم کم کم کردم تو کونش ولی وقتی دیدم گشاد تر اون حرفاست جا داره دو تا انگشتمو با هم کردم تو کونش با اون یکی دستمم چوچولشو می لرزوندم

تو شرت همیدگه

 بعد یک دقیقه که کون شو با انگشتم گاییدم و کصشو مالیدم حرکاتمو سریع تر کردم تا ارضا شه من وحشی دوست داشتم و دارم ولی داشتم نسباتا آروم می کردمش که سر فرصت و تو جای بهتر جرش بدم تو مدرسه هم تایم کم بود هم جا مناسب نبود بعد یک دقیقه که تو کونش عقب جلو کردم و بالای کصشو می مالیدم و با دهنم بعضی وقتا کصشو فوت کردم یا زبون زدم تنش چند ثانیه جوری لرزید که مجبور شدم صفت نگهش دارم و بعدم ارضا شد وقتی دست کشیدم رو کصش دیدم هنوز نبض داره کل زنگ آخر لش تکیه داده بود به دیوار ولی خوشحال بود بعد از این ماجرا چند وقت یه بار به بهونه ی درس خوندن یا من میرم خونشون یا اون میاد خونمون با این تفاوت که فهمیدم وحشی دوست داره و هم اون به من حال می ده و هم من به اون بغل دستیش هم شدم و بعضی وقتا زیر میز دستمون میزه تو شرت همیدگه

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون