چند بار تو دهنش ارضا شدم

2.1K

دستشم گذاشت رو کسم و بازی کرد دوباره با کسم منم دیوونه وار اه میکشیدم شدوع کرد به خوردن سینم بازی کردن باز حشری شدم و کیرش گرفتم تو دست دستش اورد زیر تاپم و با سینه هام که جوش اورده بودن از بس داغ بودن بازی کرد یهو داره تاپمو در میاره سینه هامو که دید برق از چشماش پرید اونم بهم گفت چه نوکش خوش رنگه انقد با کسم بازی کرد تا دوباره ارضا شدمو شل شدم