کیرم بین پاهاش ,لاپایی هم صفایی داره واسه خودش

4.2K

یکم روغن بین پاهاش مالیدم وپاهاش محکم سفت کرد و منم از پشت کیرمو بین پاهاش میکردم بهش لاپایی میزدم

پاهاش گوشتی وسفید بود وخیلی حال میداد اونم باناز اه وناله میکرد وپیاز داغشو زیاد میکرد.کیرم که کامل باروغن چرب شد به فکرم خطور کرد که بکنم توکونش

به روش های مختلف لاپایی زدمش واخرش ابم رو هم روی پاهاش ریختم چندین بار هم سکس کردیم واز کون هم کردمش وحتی بابی احتیاطی من پرده اش روهم ازدست داد