بازی کنسل کوس آوردن بکنیم

1.1K

<p>همزمان دو تا کیر داشتن منو میگاییدن و این تجربه ای بود که داشتم برای اولین با حسش میکردم یه تجربه ای که شاید لحظات اول سخت بود ولی کم کم درد سکس با دو تا کیر جاشو داد به یه لذت فراوان کیر تو کونم بود و فقط کیرهای تو کسم عوض میشد و کسم دست به دست میشد یه مقدار که اینجوری منو گاییدن، کیرشو کشید بیرون و ازم خواست حالا به سمتش با کس بشینم رو کیرش تا اون سه نفر کونمو هم امتحان کنن من دیگه مطیع حرف هاشون بودم و همین کار انجام دادم و اولین نفر کرد تو کونم و همزمان شروع کردن تلمبه زدن تو کون و کسم</p>