با کون گندو و کوس تنگم,غارتتون میکنم

438


خدمتکار لاسیرنا 69 وقتی ریکو به طور غیرمنتظره حاضر می شود پرنس را اذیت می کند. پرنس سعی می کند از شر او خلاص شود اما لاسیرنا 69 چیز دیگری در ذهن دارد