داشت به من کون میداد , چرا آب کوس اش اومد

13K

اگه قراره روت آب بپاشم پس باید اول بشینم روت بالا پایین ام کنی