زنم از پشت محکم کردم

2.6K

حس کردم داره ابم میاد سریع کشیدم بیرون گفت بکن دارم میمیرم گفتم


 از خوردن کوسش دست کشید تا اومدم بکنم تو کوس ابدار و تپلش سرمو بشدت کوبیدم به تخت حس سکس رفت انقدر قربون صدقم رفت که نگو ، شروع کرد به ساک زدن حسابی سنگ تموم گذاشت برام دوبار رفتیم رو کار و کیرم انداختم تو کوسش


 هفت یا هشت دقیقه ای میشد که تلمبه میزدم