چه کون گردی داری ,بکنم توش

3.2K

دختر کوچولو حصری که حوصله درس خوندن نداری فقط دوس داره هر کیری رو سفت کنه و باهاش بازی کنه و اون و به بازی بگیره با لذت و عشق کیرم و میبوسید و میخورد چشمم و باز کردم کدیدم سر کیرم و داره میبوسه و من حسابی شق کرده بودم دیگه کار از کار گذشته بود و کوچولو نشست سر بلندی و با کوس کوچولوش بالا پایین میشد